ISBN 4764904063 Zoom

Kiso soÌ"to deÌ"ta koÌ"zoÌ" suÌ"gaku

Thomas H Cormen; Charles E Leiserson; Ronald L Rivest; Clifford Stein; Tetsuo Asano; Kazuo Iwano; Hiroshi Umeo; Masafumi Yamashita; KoÌ"ichi Wada